Privacystatement

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming en website

De eenmanszaak FPP, Fair Products Plaza (hierna: FPP), gevestigd aan de Zilverreigerstraat 21, 2492 TC Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27326662. FPP is eigenaar van de website www.fairproductsplaza.nl.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

FPP gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. FPP houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met FPP heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door FPP verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u FPP schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te melden bij navolgend adres: FFP, Zilverreigerstraat 21, 2492 TC Den Haag.

3. Klantgegevens

In het kader van de bedrijfsvoering legt FPP gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat FPP gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FPP zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. FPP gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen, nieuwsbrieven en reclamematerialen toe te sturen en informatie (per post, e-mail of telefoon) te verschaffen, ook over aanbiedingen in samenwerking met andere bedrijven. Hierbij tracht FPP rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dit melden aan FPP.

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan FPP de inrichting van de website optimaliseren. FPP maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. FPP maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

5. Third party cookies en Google analytics

Op de website van FPP kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van FPP zou kunnen beïnvloeden. FPP maakt bijvoorbeeld gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Facebook en Twitter

Op de website van FPP zijn tevens knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de social network sites Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie punt 5). FPP adviseert u dan ook de privacyverklaring van Facebook en van Twitter regelmatig te lezen om te zien wat Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. FPP heeft hier geen invloed op.

7. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat FPP geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. FPP aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij FPP er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal FPP die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van FPP gelden. FPP raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

8. Beveiliging gegevens

FPP respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FPP. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FPP voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. FPP spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. FPP is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FPP.

9. Algemene Voorwaarden

FPP hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met FPP evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

10. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van FPP neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres. FPP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update.

Versie 1.5 februari 2013